Cylchfa Sir Benfro

Eich Cyngor Ysgol


Grŵp o ddisgyblion a etholwyd i gynrychioli disgyblion eraill ydyw Cyngor Ysgol. Mae'r Cyngor Ysgol yn fan lle gall pobol ifanc siarad am yr hyn sy'n berthnasol i'w hysgol hwy, ac unrhyw fater arall sy'n eu pryderu. Bydd y cyngor ysgol yn cyflwyno syniadau i oedolion o fewn yr ysgol er mwyn rhoi llais i'r ifanc pan wneir penderfyniadau.

Gall bod yn rhan o'ch cyngor ysgol fod o fudd i chi yn ogystal â disgyblion eraill yn yr ysgol. Fe gewch chi brofiad gwerthfawr o weithio gydag eraill, dadlau dros faterion gwahanol, gwneud penderfyniadau a chyflwyno syniadau.

 

Cynghorau Blwyddyn

Mae cynghorau blwyddyn yn perthyn mwy i ysgolion uwchradd nag i ysgolion cynradd. Yn y mwyafrif o ysgolion uwchradd bydd cynrychiolwyr y dosbarthiadau yn cyfarfod i drafod materion a godwyd yn y dosbarth, a materion sydd i'w trafod gan y cyngor ysgol.

 

Cynghorau Dosbarth

Mae cynghorau dosbarth yn rhoi cyfle i bob disgybl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau yn yr ysgol. Mae'r cynghorau hyn yn golygu fod cyfathrebu da rhwng y disgyblion yn yr ysgol a'r cyngor ysgol. Caiff yr holl ddisgyblion gyfle i ddatblygu eu sgiliau siarad a gwrando, hunan hyder, hunan-barch a sgiliau datrys problemau.

Mewn Ysgol Gynradd defnyddir yr amser cylch yn aml i roi cyfle i blant siarad am yr ysgol a materion dosbarth.

Mae cyfarfodydd y cynghorau dosbarth yn dilyn yr un patrwm â chyfarfodydd y cynghorau ysgol. Sut bynnag, dylai disgyblion gael y cyfle i benderfynu sut y dylid rhedeg eu cyfarfod ee a fydd cadeiriau yn cael eu symud fel bod y cyfarfod yn digwydd mewn cyclch? A fydd rhywun yn sefyll wrth siarad? Fydd y dosbarth yn pleidleisio ar faterion fydd angen eu trosglwyddo i'r cyngor ysgol?

 

Cefnogaeth Cyfoedion

Gall cefnogaeth cyfoedion olygu bod yn rhan o brosiect lle mae disgyblion yn helpu ei gilydd trwy gynnig cyngor, a chefnogaeth addysgol neu emosiynol.

Mewn enghreifftiau o gynghorau ysgol cryf - mae cefnogaeth cyfoedion wedi bod yn rhan allweddol o waith y cyngor.

Y mathau o gefnogaeth cyfoedion yw:

Cefnogaeth Emosiynol trwy:

 • Amser cylch.
 • Gwaith grŵp.
 • Systemau 'bydi'
 • Arosfannau cyfeillgarwch.

Cyngor/Addysg trwy:

 • Dysgu gan gyfoedion (helpu rhywun sy'n cael anhawster gyda rhywbeth ee darllen)
 • Eiriolaeth (golyga hyn cael rhywun i siarad ar eich rhan)

 

Is Bwyllgorau

Dyma ffordd dda o gael y disgyblion i ddefnyddio eu sgiliau a chyflawni pethau.

Enghreifftiau o is bwyllgorau yw:

 • Gwrth-fwlian - cadw golwg ar ymddygiad disgyblion a threfnu gweithgareddau cefnogaeth cyfoedion megis cynlluniau ‘bydi' neu arosfannau cyfeillgarwch.
 • Gwasanaethau - trefnu a chynllunio gwasanaethau ysgol.
 • Cyllideb/Cyllid - paratoi cyllideb cyngor ysgol a threfnu codi arian.
 • Adeiladau/Cyfleusterau - cadw golwg ar adeiladau'r ysgol ac awgrymu offer newydd.
 • Arlwyo/bwyta'n iach - adolygu bwyd yr ysgol a cheisio gwella bwyta'n iach o fewn yr ysgol.
 • Elusen - penderfynu pa elusennau i'w cefnogi a threfnu digwyddiadau codi arian gyda'r is bwyllgor cyllideb/cyllid.
 • Cyfansoddiad - adolygu'r cyfansoddiad yn flynyddol a dosbarthu copiau.
 • Dawns/Disgo - trefnu digwyddiadau dawns blynyddol i'r disgyblion.
 • Etholiadau - trefnu etholiadau ysgol-gyfan a sicrhau fod y disgyblion yn dilyn rheolau'r etholiad.
 • Perthynas allanol - trefnu cysylltiadau gydag ysgolion eraill a chymdeithasau.
 • Lletygarwch - trefnu teithiau o gwmpas yr ysgol i ddisgyblion newydd ac ymwelwyr i'r ysgol.
 • Cyhoeddusrwydd - cynhyrchu taflenni newyddion/gwefannau/posteri/datganiadau i'r wasg.

 

Cyfarfodydd y Llywodraethwyr

Mae angen i unrhyw ysgol lwyddiannus i gael cysylltiadau â'r corff llywodraethol. Er nad yw disgyblion yn gallu mynychu cyfarfod llawn o'r corff llywodraethol, fe all cadeirydd y cyngor ysgol wneud cyflwyniad byr am eu gwaith. Hefyd gall llywodraethwr fod yn gysylltiedig â'r cyngor ysgol a mynychu cyfarfodydd i roi cyngor a chefnogaeth.

 

Cyfarfodydd Staff

Mewn rhai ysgolion, nid yw'r staff yn gwybod beth mae'r cyngor ysgol yn ei wneud, ac felly ni allant helpu gyda thrafodaethau yn y dosbarth. Er mwyn gwella cyfathrebu gallai un/dau o aelodau y cyngor ysgol wneud cyflwyniad yn un o'r cyfarfodydd staff er mwyn gwneud yn siwr fod yr athrawon yn gwybod be sy'n digwydd gyda'r cyngor ysgol.

ID: 684 Adolygwyd: 18/5/2015