Cylchfa Sir Benfro

Cyllid Myfyrwyr


Os ydych yn byw yng Nghymru fel arfer ac rydych ar fin dechrau cwrs israddedig llawn amser/addysg uwch unrhyw le yn y DU mae eich hawliau cyllid myfyrwyr ychydig yn wahanol i'r myfyrwyr hynny sy'n byw yn Lloegr.

Arian i'ch cynorthwyo â'ch ffioedd a'ch costau byw tra byddwch yn astudio mewn addysg uwch yw Cyllid Myfyrwyr. Gall gynnwys grantiau/benthyciadau, busnesau a/neu lwfansau.

Bwriad Cyllid Myfyrwyr yw eich cynorthwyo gyda'r ddwy brif gost y bydd gennych tra byddwch yn astudio:

  • Ffioedd dysgu.
  • Costau byw (Cynhaliaeth)

Ffioedd dysgu: O fis Medi 2011, gall Prifysgolion a Cholegau Addysg Uwch yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon godi hyd at £3,375 y flwyddyn am gyrsiau llawn amser. Gallai'r swm a godir amrywio rhwng cyrsiau, yn ogystal â rhwng Prifysgolion a Cholegau - gwiriwch y swm y bydd eich Prifysgol neu Goleg yn codi.

Mae Prifysgolion a Cholegau yn yr Alban yn debygol o godi £1,820 y flwyddyn ar gyfer pob cwrs gradd (heblaw am feddygaeth lle y mae'r ffioedd yn debygol o fod yn £2,895 y flwyddyn).

Grantiau Myfyrwyr: Grant myfyrwyr yw arian a roddir i chi os ydych yn gymwys o dan setiau penodol o amgylchiadau: er enghraifft, os yw incwm eich cartref yn llai na throthwyon penodol neu rhyngddynt. Rhoddir yr arian hwn i chi ac nid oes angen ei dalu yn ôl.

Grantiau Cymorth Arbennig: Mae'r grant Cymorth Arbennig yn disodli Grant Dysgu'r Cynulliad ar gyfer pobl a allai, fel myfyrwyr llawn amser, hawlio budd-daliadau penodol sy'n gysylltiedig ag incwm. Ni allwch gael Grant Dysgu'r Cynulliad a Grant Cymorth Arbennig. Dylai'r grant fod o gymorth i dalu costau sy'n ymwneud â'r cwrs e.e. llyfrau, cyfarpar, teithio neu ofal plant.

Benthyciadau Myfyrwyr: Benthyciad Myfyrwyr yw arian y gallwch ei fenthyg i dalu am eich ffioedd dysgu ac/neu i roi tuag at eich costau byw tra byddwch yn fyfyriwr. Benthyciad ydyw, nid grant, felly bydd rhaid i chi ei dalu yn ôl.

Caiff Benthyciadau Myfyrwyr eu rhannu'n ddwy ran: Benthyciad Ffioedd Dysgu a'r  Benthyciad Cynhaliaeth (benthyciad ar gyfer costau byw).

Benthyciad Cynhaliaeth (Costau Byw): Cynlluniwyd y Benthyciad Cynhaliaeth (a elwir hefyd yn fenthyciad ar gyfer costau byw) i'ch helpu â chostau byw fel llety, bwyd, dillad, teithio a chostau byw eraill.

I gael rhagor o wybodaeth fwy manwl ewch i: Cyllid Myfyrwyr Cymru

 

ID: 102 Adolygwyd: 21/11/2011