Cylchfa Sir Benfro

Budd-daliadau


Dyma ganllaw cyflym ar rai o'r prif fudd-daliadau:

Cymhorthdal Incwm

Arian ychwanegol yw Cymhorthdal Incwm sy'n helpu pobl a chanddynt incwm isel. Mae hwn ar gyfer pobl nad oes rhaid iddynt gofrestru eu hunain yn ddi-waith. Mae ar gyfer pobl:

 • Sydd rhwng 16 a'r oedran y byddant yn cael credyd pensiwn.
 • Sydd ag incwm isel.
 • Sy'n gweithio llai na 16 awr yr wythnos.
 • Nad ydynt yn astudio'n llawn amser.
 • Nad ydynt yn cael Lwfans Ceisio Gwaith na Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.
 • Sydd heb gynilion dros £16,000.
 • Sy'n byw ym Mhrydain Fawr.

Gallech chi gael Cymhorthdal Incwm os ydych yn unig riant, yn ofalwr, ar  absenoldeb rhiant etc...

Cysylltwch â'r Ganolfan Byd Gwaith i gael rhagor o wybodaeth:

DirectGov Gwybodaeth am y Cymhorthdal Incwm

Lwfans Ceisio Gwaith

Lwfans Ceisio Gwaith yw'r prif fudd-dal i bobl o oed gweithio sydd heb waith neu sy'n gweithio llai na 16 awr yr wythnos ar gyfartaledd.

Er mwyn cael Lwfans Ceisio Gwaith mae'n rhaid i chi fod:

 • Ar gael i weithio, yn gallu gweithio ac wrthi'n chwilio am waith.
 • Yn 18 oed neu'n hŷn ond o dan oedran pensiwn y wladwriaeth.
 • Yn gweithio llai na 16 awr yr wythnos ar gyfartaledd.
 • Ym Mhrydain Fawr.

Y cyfraddau wythnosol uchaf posibl yw:

 • Rhwng 16 a 24 oed - £53.45
 • 25 oed neu'n hŷn - £67.50

I gael rhagor o wybodaeth: DirectGov Gwybodaeth am y Lwfans Ceisio Gwaith

Budd-dal Tai

Os ydych ar incwm isel, p'un ai eich bod yn gweithio ai peidio, ac mae arnoch angen cymorth ariannol i dalu eich rhent cyfan neu ran ohono, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu hawlio Budd-dal Tai. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: DirectGov Gwybodaeth am y Budd-dal Tai

 

Budd-dal Plant

Taliad di-dreth y gallwch ei hawlio ar gyfer eich plentyn yw'r Budd-dal Plant. Fel arfer caiff ei dalu bob pedair wythnos ond weithiau gellir ei dalu bob wythnos. Mae cyfraddau gwahanol ar gyfer pob plentyn. Gall unrhyw un sy'n gymwys hawlio'r taliad, beth bynnag yw ei incwm neu ei gynilion.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: DirectGov Gwybodaeth am y Budd-dal Plant

 

Lwfans Gofalwr

Budd-dal i helpu pobl sy'n gofalu am rywun ag anabledd yw'r Lwfans Gofalwr. Nid oes rhaid i chi fod yn perthyn i'r person yr ydych yn gofalu amdano, nac yn byw gydag ef.

Er mwyn dod o hyd i wybodaeth am bwy all gael Lwfans Gofalwr a sut i wneud cais ewch i: DirectGov Gwybodaeth am y Lwfans Gofalwr

 

 

 

 

 

ID: 103 Adolygwyd: 3/4/2012