Cylchfa Sir Benfro

Digartrefedd


Mae digartrefedd yn golygu mwy na phobl yn cysgu mas ar yr heolydd. Mae hefyd yn cynnwys unrhyw un sy'n byw yn rhywle dros dro, pa un a yw'n cysgu ar soffa rhywun neu'n byw mewn llety gwely a brecwast wrth iddo ddisgwyl am dŷ.

Mae bron pob person ifanc yn cytuno bod bod yn ddigartref yn brofiad dychrynllyd. Rydych yn ansefydlog, ac rydych yn teimlo eich bod yn methu gwneud y pethau y mae arnoch eisiau eu gwneud.

Mae bod yn ddigartref yn gallu costio llawer o arian i chi: er enghraifft efallai eich bod yn methu hôl eich bwyd am wythnos gan nad oes gennych unman i'w gadw. Weithiau mae'n rhaid i chi ddilyn rheolau pobl eraill a dibynnu ar bobl eraill i'ch helpu.

Mae cael cartref unwaith eto'n dibynnu ar lawer o wahanol bethau, fel yr ardal lle y mae arnoch eisiau byw a faint o dai sydd ar gael yno. Bydd arnoch angen bod ar y gofrestr i gael eich ystyried. Er mwyn cofrestru'n ddigartref, neu siarad â chynghorydd tai, dylech ffonio Adran Dai Cyngor Sir Penfro ar (01437) 764551 neu ymweld â Chyngor Sir Penfro i gael rhagor o wybodaeth.

Dydyn nhw ddim ond yn gallu rhoi tŷ i chi lle mae eiddo ar gael ac mae rhagor o dai cyngor i'w cael mewn rhai ardaloedd nag eraill. Bob wythnos, mae rhestr o'r tai sydd ar gael yn cael ei llunio, ac mae'n rhaid i chi wneud cais am y tai hyn. Mae'n rhaid i chi fod yn barod i symud i dref arall. Peth anodd, wrth gwrs, yw symud oddi wrth eich ffrindiau a'ch teulu ar yr adeg y mae arnoch chi eu hangen fwyaf. Fodd bynnag, os nad ydych chi'n derbyn y lle maen nhw'n ei gynnig i chi i fyw ynddo, mae'n bosibl na chewch chi eich ystyried yn ddigartref o gwbl.

Pan fyddwch yn cofrestru'n ddigartref, mae'n bosibl y byddwch yn cael cynnig llety dros dro. Llety brys yw hwn ar gyfer pobl y mae'r cyngor wedi derbyn dyletswydd tuag atyn nhw am eu bod yn ddigartref. Byddwch yn aml yn cael eich rhoi mewn llety gwely a brecwast tra byddwch yn disgwyl am lety parhaol. Fel arfer, llety un ystafell fydd hwn, lle byddwch yn rhannu cyfleusterau. Mae rheolau y mae'n rhaid i chi eu cadw ynglŷn ag ymwelwyr a phryd i ddod i mewn yn y nos.

Mae unrhyw un yn gallu rhentu eiddo, ond mae'n rhaid i chi gofio bod rhaid i chi dalu rhent. Efallai y bydd gennych hawl i gael Lwfans Tai Lleol, sef swm penodol o arian sy'n cael ei dalu i unigolyn yn unol ag amgylchiadau. Gallwch siarad ag ymgynghorydd dewisiadau lletya i gael rhagor o wybodaeth am rentu gan landlord preifat. Faint bynnag yw cost byw yn y tŷ, dim ond lwfans byw ar y cyd y bydd rhywun ifanc yn ei gael, felly efallai y byddai'n werth i chi ystyried rhannu tŷ.

Gallwch gofrestru am dŷ yn unrhyw un o swyddfeydd y cyngor neu mewn unrhyw gymdeithas dai yn Sir Benfro. Fodd bynnag, bydd arnoch angen siarad ag ymgynghorydd dewisiadau lletya (yn Neuadd y Sir yn Hwlffordd) i drafod unrhyw faterion yn ymwneud â thai neu ddigartrefedd. Bydd yr ymgynghorydd yn ystyried yr holl ddewisiadau ar gyfer tai, gan gynnwys cefnogaeth, cyfryngu a'r ffyrdd o gael budd-daliadau. Bydd yn egluro'r broses o wneud cais am dŷ yn Sir Benfro. Bydd hefyd yn mynd â chi drwy'r broses o gofrestru'n ddigartref os yw'n credu bod angen hynny.

Mae budd-dal tai (sydd hefyd yn cael ei alw'n Lwfans Tai Lleol) ar gael i helpu pobl i dalu rhent, ond mae'n bosibl y bydd gennych gostau eraill i'w talu, fel tâl gwasanaeth y bydd arnoch angen talu eich hun neu filiau cyfleustodau (trydan, ffôn ac ati).

Mae grantiau gofal cymunedol ar gael hefyd i rai pobl ifanc i'w helpu i brynu eitemau i'w cartref. Mae'r grant yma'n ddibynnol ar eich sefyllfa ac mae'n cael ei asesu drwy lenwi'r ffurflenni priodol. Y peth gorau bob tro yw gofyn am gyngor pan fyddwch yn gwneud cais am y grant yma a bydd Cymdeithas Gofal Sir Benfro (PCS/PATH) yn eich helpu â hyn. Os ydych wedi cofrestru gyda Chymdeithas Gofal Sir Benfro mae'n bosibl y gallant eich helpu â thocyn teithio. Mae hwn yn docyn bws am ddim y maen nhw'n ei roi i chi un waith er mwyn i chi allu mynd i Neuadd y Sir i weld yr ymgynghorydd dewisiadau. Er mwyn cysylltu â PATH ffoniwch 0800 783 5001 neu (01437) 760785 neu ewch i Gymdeithas Gofal Sir Benfro (mewn ffenestr newydd).

Gall Shelter Cymru (yr elusen ddigartrefedd genedlaethol) roi gwybodaeth i chi ynglŷn â'r ffyrdd o gael cymorth ymarferol os ydych yn ddigartref. Ffoniwch 0808 800 4444 neu ewch i wefan Shelter Cymru (mewn ffenestr newydd)

 

ID: 205 Adolygwyd: 20/1/2012