Cylchfa Sir Benfro

Ffusto'r Felan


Ffusto`r Felan

Mae'r felan yn taro pawb yn ei dro, ar adegau pan fyddwn yn teimlo'n drist, yn flin neu dan bwysau.

Os ydych yn teimlo eich bod yn methu dal y pwysau, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Peidiwch â theimlo'n euog, nac ildio i'r pwysau - mae yna rywbeth y gallwch ei wneud i gadw'r felan draw.

Os gallwch ddod o hyd i ffyrdd cadarnhaol o ddelio â straen, byddwch yn gofalu am eich iechyd emosiynol.

Cofiwch, heb yr adegau anodd hyn, fydden ni ddim yn gwerthfawrogi'r adegau da.

Ydych chi'n poeni am un o'r rhain?

  • Bwlio
  • Adolygu, Arholiadau a Gwaith Cwrs
  • Problemau
  • Cam-drin neu Drais
  • Galar

Problemau

Mae pawb yn cael problemau ac yn gorfod dygymod ag emosiynau anodd ar ryw adeg neu'i gilydd. Beth bynnag yw'r broblem, mae yna bob amser rywun all eich helpu, felly peidiwch â cheisio ymdopi ar eich pen eich hun - siaradwch â rhywun.

Efallai y byddwch yn teimlo'n well weithiau ar ôl siarad gyda'ch ffrindiau am rywbeth sy'n eich poeni. Dro arall, er enghraifft os ydych yn cael eich cam-drin neu'ch bwlio, os oes rhywun yn gwahaniaethu yn eich erbyn, neu os ydych yn dioddef trais domestig, efallai y byddwch yn teimlo bod arnoch angen siarad â rhywun arall.

Childline (mewn ffenestr newydd)

Ffôn: 0800 1111

Dyma linell gymorth ddi-dâl, 24 awr y DU ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n poeni am rywbeth neu sydd mewn perygl. Mae'r cwnselwyr gwirfoddol wedi cael eu hyfforddi i gysuro, i gynghori ac i amddiffyn plant a phobl ifanc a allai fod yn teimlo nad oes ganddynt neb arall i droi ato.

Cam-drin neu Drais 

Os ydych yn cael eich cam-drin gall The Hideout gynnig help a chefnogaeth i chi. Ceisiwch gael rhagor o wybodaeth am drais domestig a'r ffordd y gallwch gael cymorth a chefnogaeth. Cliciwch yma The Hideout (mewn ffenestr newydd) i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae gan yr NSPCC hefyd wefan sy'n cynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc sy'n cael eu cam-drin neu sy'n dioddef trais, sef Worried? Need to talk? (mewn ffenestr newydd). Mae tudalennau arbennig ar y wefan hon sy'n cynnig cyngor i chi hefyd ynglŷn â'r hyn i'w wneud os ydych yn poeni am eich ffrindiau.

Galar 

Os ydych wedi cael profedigaeth (pan fo rhywun agos atoch wedi marw) mae'n bosibl y gallai'r gwefannau isod eich helpu a chynnig rhagor o gefnogaeth a chyngor i chi. 

Gofal Galar Cruse (mewn ffenestr newydd) 

Gwefan RD4U (mewn ffenestr newydd) 

Gwefan Child Bereavement (mewn ffenestr newydd)

ID: 198 Adolygwyd: 14/5/2012