Cylchfa Sir Benfro

Camddefnyddio Sylweddau


Mae camddefnyddio sylweddau yn golygu gorddefnyddio cyffuriau, alcohol a thybaco yn rheolaidd.

Mae llawer o resymau pam mae pobl yn defnyddio sylweddau. Mae rhai yn arbrofi tra bo eraill yn eu defnyddio fel ffordd o ymdopi ag anawsterau. Ond, mae'r sylweddau eu hunain yn aml yn datblygu i fod yn anhawster, lle gallai amser fod wedi datrys neu leddfu'r broblem wreiddiol.

Gall sylweddau cyfreithlon fel alcohol neu dybaco, neu rai anghyfreithlon fel canabis, ecstasi neu gocên gael effaith ddifrifol ar eich bywyd, gan achosi difrod hirdymor neu hyd yn oed farwolaeth. Pan fo hyn yn mynd allan o reolaeth, mae'r sylwedd fel arfer yn dechrau rheoli'r defnyddiwr. Po fwyaf o sylwedd arbennig y mae'r unigolyn yn ei ddefnyddio, po fwyaf o oddefgarwch y mae'n ei ddatblygu, fel bod arno angen cael rhagor i gael yr un effaith. Ar wahân i'r gost, mae sylweddau'n gallu effeithio ar bob agwedd ar fywyd unigolyn, o iechyd i berthynas, ysgol neu waith.

Gall rhai sylweddau anghyfreithlon gael effaith ddifrifol ar eich iechyd meddwl. Gall rhai fod yn gaethiwus yn ffisegol, tra bo eraill yn achosi caethiwed seicolegol gyda'r defnyddiwr yn meddwl bod angen iddo ddefnyddio'r sylwedd i deimlo'n iawn. Mae rhai pobl o ganlyniad yn teimlo oes arnynt eisiau rhoi'r gorau i ddefnyddio'r sylweddau, ac mae rhai'n ei chael yn llawer mwy caled i stopio nag yr oeddent wedi dychmygu.

Cymorth Lleol i bobl sy'n Camddefnyddio Sylweddau

Gwasanaeth Cymorth Alcohol a Chyffuriau

Choices, Drugaid

Mae Choices yn wasanaeth alcohol a chyffuriau lleihau niwed cyfrinachol, heb fod yn feirniadol, ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed. Rydym yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i unrhyw un o dan 18 oed sydd eu heisiau. Siaradwch â ni os ydych chi:

• Eisiau gwybod mwy am unrhyw gyffur, gan gynnwys alcohol.

• Eisiau siarad am eich defnydd eich hun o gyffuriau neu alcohol.

• Eisiau siarad â ni am ddefnydd rhywun arall o gyffuriau neu alcohol.

Mae gennym wasanaethau cymorth yn Sir Benfro, Sir Gâr a Cheredigion.

Gall unrhyw un gyfeirio - gallwch gyfeirio eich hun neu ffrind / aelod o'ch teulu, neu gall weithiwr proffesiynol eich cyfeirio chi. Ffoniwch ni ar 01554 755 779 i drafod cyfeiriadau neu unrhyw beth arall yr ydym yn ei wneud.

Trefnir apwyntiadau ar adeg sydd hawsaf i'r unigolyn ifanc ac ar adeg sydd mor gyfleus ag y gallwn ei drefnu. Mae pob apwyntiad yn gyfarfod un i un â'ch gweithiwr, a byddant yn para oddeutu awr.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau eraill a gallwn gynnig help a chymorth i bobl ifanc gyrchu asiantaethau a gwasanaethau eraill.   

Rydym hefyd yn cynnig cymorth i deulu a ffrindiau, dwy lefel o hyfforddiant ar gamddefnyddio sylweddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol, aciwbigo awriglaidd, a'r gyfnewidfa nodwyddau gyntaf ar gyfer pobl ifanc yng ngorllewin Cymru.   

Ffôn: (01554) 755779

Gwefan: http://www.drugaidcymru.com/

DAN 24/7 (Llinell Gymorth Cymru ar gyfer Cyffuriau ac Alcohol)

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos.

Ffôn: 0800 6 33 55 88 (am ddim o linellau tir ond mae'n bosibl y bydd rhwydweithiau ffonau symudol yn codi tâl).

Mae DAN 24/7 yn cynnig llinell gymorth ddwyieithog am ddim er mwyn darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy'n awyddus i gael rhagor o wybodaeth a / neu help yn ymwneud â chyffuriau a / neu alcohol.

Mae Gwefan DAN (mewn ffenestr newydd) hefyd yn darparu rhestr A-Y i'ch helpu i ddod i ddeall rhagor am gyffuriau.

Ysmygu

Os ydych am roi'r gorau i ysmygu ewch i NHS Quit Smoking (mewn ffenestr newydd) lle gallwch archebu pecyn cymorth rhad ac am ddim sy'n cynnwys llawer o adnoddau a gwybodaeth am roi'r gorau i ysmygu.

Gallwch hefyd gael app ffôn symudol am ddim i'ch helpu i roi'r gorau i ysmygu.

 

ID: 196 Adolygwyd: 15/7/2015