Cylchfa Sir Benfro

Terfynu Beichiogrwydd


(Mae hefyd yn cael ei alw'n "erthyliad")

 

Os nad yw eich beichiogrwydd wedi cael ei gynllunio, ac os ydych yn penderfynu ei derfynu, yn bwysicach na dim, PEIDIWCH AG OEDI!!

 

Peidiwch ag anwybyddu'r broblem. Wnaiff hi ddim diflannu!!

 

  • Gallwch ofyn i'ch meddyg neu'r clinig cynllunio teulu drefnu apwyntiad i chi yn y clinig terfynu beichiogrwydd. Mae hyn yn debygol o gymryd ychydig wythnosau, felly mae angen i chi weithredu'n gyflym.

 

  • Cynhelir y clinig terfynu beichiogrwydd un diwrnod yr wythnos yn Ysbyty'r Llwyn Helyg a dim ond os ydych wedi mynd llai na 13 wythnos y byddant yn eich gweld, felly mae'n bwysig iawn cael help cyn gynted ag y bo modd. Cyn gynted ag y bydd y meddyg yn y clinig wedi cytuno i derfynu'r beichiogrwydd, byddwch yn cael apwyntiad, fel arfer cyn pen wythnos, iddo gael ei wneud.

 

  • Dylech hefyd gael apwyntiad i weld ‘cwnselydd colli beichiogrwydd', sydd wedi cael hyfforddiant penodol, cyn ac ar ôl y terfyniad. Bydd y cwnselydd yn rhoi cefnogaeth i chi ac yn eich helpu i ddygymod â phopeth sy'n digwydd.

 

Ydych chi'n feichiog ers mwy na 13 wythnos?

Ydych chi wedi cael 2 derfyniad o'r blaen?

Os ydych chi'n feichiog ers mwy na 13 wythnos neu os ydych eisoes wedi cael 2 derfyniad, ni fyddwch yn cael eich derbyn i gael terfyniad yng nghlinig y Llwyn Helyg. Yn hytrach, bydd angen i'ch meddyg eich cyfeirio at Wasanaeth Cynghori Beichiogrwydd Prydain (BPAS) yng Nghaerdydd. Os yw'r gwasanaeth yn fodlon trefnu terfyniad i chi, mae'r lle agosaf ar hyn o bryd yn Lloegr (Caerwrangon neu Henffordd).

 

Triniaeth Breifat

Mae Gwasanaeth Cynghori Beichiogrwydd Prydain (BPAS) yn darparu gwasanaeth cwnsela ar gyfer beichiogrwydd heb ei gynllunio a thriniaeth erthylu.

Prisiau triniaeth breifat:

Anaesthetig lleol hyd at 14 wythnos = £540

Anaesthetig cyffredinol hyd at 16 wythnos = £615

Anaesthetig cyffredinol 15-18 wythnos = £805

Anaesthetig cyffredinol 19-24 wythnos = £1,595

Ymgynghoriad = £65

 

Os nad yw'n bosibl i ferch ifanc fynd i Ysbyty'r Llwyn Helyg i gael triniaeth (dros 13 wythnos) yna byddai BPAS yng Nghaerdydd yn cynnal ymgynghoriad. Rhoddir triniaeth yng Nghaerdydd oni bai fod y ferch ifanc dan 16 oed. Bryd hynny byddai'n rhaid iddi deithio i Torquay (nid Caerwrangon neu Henffordd) i gael triniaeth.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â BPAS ar 08457 30 40 30

Gwefan BPAS (mewn ffenestr newydd)

 

ID: 294 Adolygwyd: 8/12/2011