Cylchfa Sir Benfro

Gwybod bod gan Rywun sy’n Annwyl i Chi HIV


(Gan fam Tim - dyn ifanc sydd wedi cael ei ddiagnosio â HIV)

 

"Pan ddywedodd Tim wrtha i ei fod e'n HIV positif, allwn i ddim credu'r peth. Mae e'n fachgen da - does yna erioed helynt wedi bod gydag e. Dyw e erioed wedi cymryd cyffuriau a dyw e ddim yn cysgu o gwmpas. Mae e wedi cael ambell gariad sefydlog, ac mae pob merch wedi bod yn ddymunol iawn. Rwy'n teimlo mor flin pan wy'n meddwl am y bechgyn hynny sy'n cymryd cyffuriau, yn cysgu o gwmpas a ddim gwaeth yn y diwedd - Tim druan - mae e wedi bod yn anlwcus.

 

"Efallai y dylwn i fod wedi siarad rhagor ag e am gondomau - dweud wrtho fe bod yn rhaid iddo ddefnyddio condom. Fe wnes i siarad ag e am y peth, ond ro'n i'n gwneud iddo fe deimlo'n annifyr, a p'un bynnag, ro'n i'n meddwl eu bod nhw'n gwneud hynny yn yr ysgol. Fyddai'n well gen i pe bai'r salwch yma arna i, nid arno fe. Rydw i wedi cael fy mywyd i, rydw i wedi cael fy mhlant. Bydd yn rhaid iddo fe ddweud wrth ei gariadon yn y dyfodol - ond pryd ddylai e ddweud wrthyn nhw? Ro'n i wastad wedi dychmygu y byddai e'n priodi a chael plant. Mae e'n dweud wrtha i y gall e'n dal wneud hynny, ond pa riant fyddai eisiau i'w ferch briodi bachgen sydd â HIV?

 

"Wnaethon ni ddweud wrth ei dad gyda'n gilydd. Rydyn ni wedi gwahanu ers tair blynedd, ond rydyn ni'n dal yn ffrindiau da. Roedd e wedi dychryn - wel fe fyddai e'n dychryn. Roedden ni'n cofio'r hysbysebion yna yn yr 80au - peidiwch â marw o anwybodaeth. Roedden ni'n credu'r adeg honno mai pobl oedd yn gaeth i gyffuriau, puteiniaid a dynion hoyw oedd yn cael HIV. Wnes i erioed feddwl y byddai fy mab i mewn perygl. Dy'ch chi byth yn meddwl y bydd e'n digwydd i'ch plant chi - rydych chi wastad yn meddwl bod HIV yn effeithio ar bobl eraill. Rydw i wedi dysgu'r ffordd anodd - dyw e ddim."

 

Mae llawer o bobl sy'n cael eu diagnosio â HIV yn poeni â phwy y dylen nhw rannu'r wybodaeth hon. Dewis personol yw hwn, ond mae yna sefydliadau ac unigolion a all helpu. Dyw bod yn HIV+ ddim yn rhywbeth i fod â chywilydd ohono.

 

ID: 292 Adolygwyd: 8/12/2011