Cylchfa Sir Benfro

Byw gyda HIV


Mae Tim yn 26 oed. Cafodd ei ddiagnosio bedair blynedd yn ôl, pan oedd yn 22. Mae wedi cael ei heintio ers pan oedd yn 18 oed, ond doedd e ddim yn gwybod. Yma, mae'n egluro sut oedd e'n teimlo pan gafodd y diagnosis.

 

Cael Gwybod

HIV oedd y peth diwethaf roeddwn i'n meddwl oedd arna i. Doeddwn i ddim wedi bod yn teimlo'n dda ers rhai misoedd - wedi blino ac fel pe bai'r ffliw arna i - ond wnes i ddim meddwl bod gen i AIDS. Fe wnaeth fy meddyg drefnu i mi weld arbenigwr yn yr ysbyty a hi ofynnodd fyddai hi'n cael gwneud prawf HIV. Wrth gwrs, fe wnes i gytuno, er mod i'n gwybod na fyddai'n bosibl i mi fod â HIV. Dydw i ddim yn gyfunrywiol, a dydw i ddim yn cymryd cyffuriau - ond roedd e gen i.

Roedd yna nyrs arbenigol gyda'r meddyg pan es i nôl i gael fy nghanlyniadau a hi ddywedodd wrtha i.

 

"Mae'r profion gwaed wnaeth y meddyg yr wythnos diwethaf yn dangos eich bod yn HIV positif".

 

Fe wnes i chwerthin. Nid fi - roedd hi wedi cael y bachan anghywir. Ond doedd hi ddim. Fe wnaeth hi ei ddweud e eto. Fe wnes i stopio chwerthin. Ro'n i'n teimlo fel pe bai hi wedi fy nharo ar draws fy wyneb neu wedi taflu bwcedaid o ddŵr oer drosta i. Ro'n i mewn sioc. Ro'n i'n teimlo'n gwbl ddiymadferth. Pam fi? Gan bwy ges i e? - Mawredd, ydw i wedi ei roi e i rywun arall? Y cyfan allwn i ei glywed oedd llais y nyrs yn y cefndir.

 

"Dyw hyn ddim yn golygu eich bod chi'n mynd i farw......................, gallwn reoli hyn................., meddyginiaeth................., meddyg arbenigol....................".

 

Roedd y geiriau'n toddi i'w gilydd,

 

"Wrth gwrs mod i'n mynd i farw, mae pobl yn marw o AIDS".

"Does gen ti ddim AIDS".

 

Allwn i ddim llefain. Doedd y dagrau ddim yn dod. Roeddwn i'n teimlo'n wag. Fe wnes i aros gyda'r nyrs am ychydig - fe wnaeth hi roi taflenni i mi eu darllen. Wnaethon ni drafod wrth bwy allwn i ddweud hyn. Pwy alla i ymddiried ynddyn nhw?... Bydd hyn yn ormod i mam...... Â phwy all hi siarad, mae hi ar ei phen ei hun?..... Fydd fy ffrindiau ddim eisiau dim byd i'w wneud â fi..... Wna i byth gael rhyw eto - pwy fydd eisiau bod gyda mi?...... Ydy pobl yn gallu dweud wrth edrych arna i fod gen i HIV?

 

Dweud wrth Mam a Dad

Es i adref â'r taflenni, rhif ffôn y nyrs a chyfeiriadau gwefannau da. Fe wnes i ddweud wrth mam - roedd hi'n wych. Wnaethon ni ddweud wrth dad gyda'n gilydd - roedd e wedi dychryn:

 

"Ble cest ti e?"

 

O ble wnes i ei gael e? Ro'n i wedi bod yn gweld yr un ferch am ddwy flynedd. Dydyn ni ddim gyda'n gilydd nawr. Roedden ni'n defnyddio condomau i ddechrau ond ar ôl dau fis fe aeth hi ar y bilsen a wnaethon ni stopio eu defnyddio. Pan ges i gariad newydd roedden ni'n defnyddio condomau.

O! Na! Ibiza! Mae'n rhaid mai yn Ibiza y digwyddodd e. Ro'n i newydd orffen fy arholiadau lefel A ac aeth criw ohonon ni, bechgyn a merched o'r chweched dosbarth ar ein gwyliau yno. Wnaethon ni feddwi bob nos, a chwrdd â merched. Wnes i ddefnyddio condom? Dydw i ddim yn gwybod - alla i ddim cofio. Roedd hynny bedair blynedd yn ôl.

 

Byw gyda HIV

Es i yn ôl i weld y nyrs. Fe drefnodd hi i mi weld meddyg arbenigol yn Abertawe. Daeth mam a dad gyda fi. Cefais lawer o brofion gwaed. Roedd fy system imiwnedd yn isel ac roedd angen i mi gymryd meddyginiaeth - dwy dabled ddwywaith y diwrnod am weddill fy oes. Roedden nhw'n gwneud i mi deimlo'n sâl iawn ar y dechrau ac yn rhoi dolur rhydd difrifol i mi. Roedd yn rhaid i mi gael profion gwaed rheolaidd gan fod y tabledi mor gryf a gan fod perygl iddyn nhw effeithio ar fy iau a'm harennau i. Rydw i wedi dod i arfer â nhw nawr. Rwy'n gwybod y bydd yn rhaid i mi eu cymryd nhw am byth a'u cymryd nhw'r un amser bob diwrnod neu fe allai'r feirws ddatblygu ymwrthedd iddyn nhw a bydd yn rhaid i mi gael rhai eraill.

Fe wnes i ddweud wrth fy nghariad. Cafodd hi brawf. Roedd hi'n glir. Rwy'n gwybod y bydd yn rhaid i ni ddefnyddio condom bob amser. Ro'n i wastad wedi bod eisiau plant, nid nawr, ond pan fyddwn i'n hŷn. Dywedodd y meddyg a'r nyrs y byddwn i'n dal i allu cael plant - rhywbeth ynglŷn â golchi sberm! Mae'n swnio'n od!

Ro'n i eisiau dweud wrth fy nghyn gariadon er mwyn iddyn nhw allu cael prawf, ond roeddwn i'n poeni pe bawn i'n dweud wrthyn nhw y bydden nhw'n dweud wrth bobl eraill, a chyn pen dim y byddai pawb yn gwybod. Roedd y nyrs arbenigol yn gallu cysylltu â nhw ar fy rhan i heb roi unrhyw fanylion amdana i iddyn nhw. Dydw i ddim yn gwybod ydyn nhw wedi cael y prawf nac os ydyn nhw wedi cael eu heintio.

Mae pedair blynedd wedi mynd heibio ac rydw i'n byw gyda HIV - rydw i wedi derbyn y bydd y feirws hwn gen i am byth ac y bydd yn effeithio ar fy mywyd. Rwy'n gwybod nad ydw i'n mynd i farw cyn belled fy mod yn cymryd fy meddyginiaeth. Rwy'n gweld pobl yn y clinig sydd wedi cael eu heintio ers blynyddoedd - cyn bod triniaeth ar gael hyd yn oed. Rwy'n dal i weithio yn yr un swydd ond dyw fy mhenaethiaid i ddim yn gwybod am yr HIV - does dim angen gwybod arnyn nhw. Pan fo gen i apwyntiad ysbyty mae'n rhaid i mi gymryd diwrnod o wyliau. Roedd hynny'n boen ar y dechrau pan oeddwn i'n gorfod mynd i'r clinig yn aml - ond dyw e ddim cynddrwg nawr; dim ond dwywaith y flwyddyn rwy'n gorfod mynd gan fod y driniaeth yn gweithio'n dda. Rydw i wedi cwrdd â phobl yn y clinig sydd yn y coleg - maen nhw'n gorfod trefnu eu hapwyntiadau o amgylch darlithoedd ac mae rhai ohonyn nhw'n teithio milltiroedd.

Y peth anoddaf yw penderfynu pryd i ddweud wrth gariadon. Fe wnaeth y ferch roeddwn i gyda hi pan gefais i fy niagnosio orffen 'da fi yn fuan ar ôl hynny - dim byd i'w wneud â HIV meddai hi ........ ond dydw i ddim mor siŵr. Ddylwn i ddweud wrth ferch ar y dêt cyntaf? Ddylwn i aros tan mae'r berthynas wedi datblygu? Ddylwn i ddweud wrthi o gwbl? Rwy'n siarad â phobl yn y grŵp cymorth yn Abertawe - mae hynny'n help mawr, ac erbyn hyn rydw innau'n gallu helpu pobl eraill sydd newydd gael diagnosis. Mae'n braf gallu siarad â rhywun sy'n gwybod yn union sut rydych chi'n teimlo a pha mor ofnus rydych chi'n teimlo weithiau.

Fydda i'n meddwl pa mor braf fyddai peidio â chael HIV. Dyw gorfod cymryd y feddyginiaeth ddim yn rhy ddrwg - byddai'n rhaid i mi wneud hynny pe bai clefyd siwgr arna i - popeth arall sy'n mynd gydag e sy'n boen. Yn ffodus iawn, mae gen i deulu i siarad â nhw, ond dyw rhai pobl sydd â HIV ddim yn dweud wrth neb - mae'n rhaid eu bod nhw mor unig. Rydw i wedi cwrdd â rhai y mae eu ffrindiau a'u teulu wedi torri pob cysylltiad â nhw ar ôl iddyn nhw ddweud eu bod yn bositif - pe baen nhw ond yn sylweddoli cymaint o ddewrder oedd ei angen i allu dweud wrthyn nhw.

Dyma fy nghyngor i i bawb - pan fyddwch chi'n barod i gael rhyw, gwnewch yn siŵr eich bod yn ddiogel, a defnyddiwch gondom. Os ydych chi'n ferch, mynnwch fod eich cariad yn gwisgo un. Os ydych yn meddwl bod risg y gallech chi fod wedi codi HIV neu unrhyw haint arall a drosglwyddir yn rhywiol - ewch i gael prawf. Mae'n fwy diogel cael gwybod. Fyddwn i'n hoffi pe na bai HIV gen i, ond mae e gen i, ac rwy'n falch mod i'n gwybod.

 

ID: 291 Adolygwyd: 8/12/2011