Cylchfa Sir Benfro

Gofalwyr Ifanc


Gofalwr ifanc yw rhywun dan 18 oed sy'n cyflawni tasgau gofalu ac sy'n gyfrifol yn rhannol o leiaf am rywun arall. Gallai'r unigolyn fod yn methu â gofalu amdano ei hun am nifer o wahanol resymau, gan gynnwys oedran, anabledd, problemau iechyd meddwl neu fod yn gaeth i alcohol neu gyffuriau.

Mae bod yn ofalwr yn gallu bod yn anodd iawn i rywun ifanc. Efallai y bydd yn colli ysgol, ac yn methu ag ymuno â chlybiau neu gymdeithasu gyda'i ffrindiau. Efallai y bydd yn methu â chael gwaith rhan-amser oherwydd ei gyfrifoldebau gofalu.

Mae ar bobl ifanc angen amser i dyfu a chael eu bywydau eu hunain, felly mae gofalu am rywun arall yn gallu bod yn anodd ac yn dipyn o straen. Fodd bynnag, mae help i'w gael os ydych yn ofalwr ifanc. Gallwch gael help a chefnogaeth gan Gyngor Sir Penfro (ffôn (01437) 764551) a fydd yn cynnal asesiad gofalwr ifanc. Bydd hyn yn eu helpu i edrych pa ofal rydych yn ei ddarparu er mwyn iddynt hwy allu eich helpu chi, sicrhau eich bod yn cael amser i chi'ch hun ac nad ydych ar eich colled mewn unrhyw ffordd. Efallai hefyd y gallant gael cefnogaeth ymarferol i'r sawl rydych yn gofalu amdano.

 

Taflen i Ofalyddion Ifanc

Ffurflen Atgyfeirio Prosiect Gofalyddion Ifanc

ID: 170 Adolygwyd: 14/7/2014