Cylchfa Sir Benfro

Cam-drin


Gall cam-drin fodoli mewn perthynas mewn sawl ffordd. Gall teuluoedd, ffrindiau, partneriaid a chydweithwyr i gyd droi'n ymosodol a gall unrhyw un fod yn ddioddefwr: plant, pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd.

Gall cam-drin fod yn gorfforol neu'n emosiynol. Mae cam-drin corfforol yn cynnwys dal pobl yn ôl yn erbyn eu hewyllys, eu taro neu eu gorfodi i gyflawni gweithredoedd rhywiol. Gall cam-drin emosiynol amrywio o alw enwau'n barhaus, i gam-drin geiriol neu fygythiadau.

Os ydych yn cael eich esgeuluso, mae hynny hefyd yn cael ei ystyried fel cam-drin. Mae esgeuluso'n golygu nad yw'r sawl sy'n gofalu amdanoch yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch yn eich bywyd bob dydd.

Mae plant a phobl ifanc yn agored iawn i gael eu cam-drin gan eu bod yn dibynnu ar oedolion i roi cysgod, bwyd, dillad ac ati iddynt.

Os ydych yn anhapus neu'n teimlo'n anghyfforddus â'r ffordd rydych yn cael eich trin mewn unrhyw berthynas, dylech ddweud wrth rywun. Gall siarad am bethau eich helpu i weld pethau mewn ffordd wahanol a gall rhannu pryderon eich helpu i ddeall p'run ai a yw ymddygiad y person arall yn dderbyniol ai peidio.

Os ydych yn meddwl eich bod yn cael eich cam-drin dylech ddweud wrth eich gweithiwr ieuenctid, eich athro/athrawes neu weithiwr proffesiynol arall.

Os ydych yn poeni y gallech fod mewn perygl uniongyrchol dylech ffonio 999 a galw'r Heddlu.

Mae'r NSPCC yn rhoi i blant a phobl ifanc y cymorth, y gefnogaeth a'r amgylchedd sy'n angenrheidiol er mwyn eu diogelu rhag creulondeb. 

Llinell Gymorth Prydain

0808 800 5000

Llinell Gymorth Cymru

(02920) 267000

Gwefan

NSPCC UK (mewn ffenestr newydd)

Mae llinell Cam-drin Domestig Cymru yn cynnig cymorth a gwybodaeth am ddim i bobl yng Nghymru sy'n cael eu cam-drin neu sydd wedi cael eu cam-drin gan rywun sy'n agos iddynt.

0808 8010 800

 

Mae gwefan Cymru Ddiogelach yn cynnwys dolenni cyswllt sy'n arwain at ystod eang o wasanaethau cymorth i bobl ifanc sy'n dioddef trais domestig, sy'n cael eu cam-drin neu sy'n dioddef o broblemau eraill.

Gwefan Cymru Ddiogelach (mewn ffenestr newydd)

 

 

 

ID: 161 Adolygwyd: 8/12/2011