Cylchfa Sir Benfro

Cysylltwch â ni


Sut i gysylltu â ni:

Gwasanaethau Etholiadol,
Cyngor Sir Penfro,
8 Stryd Fawr,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 2EP.

Oriau Swyddfa: 9.00am i 5.00pm - dydd Llun i ddydd Gwener

Ffôn: 01437 775844
Ffacs: 01437 767199

E-bost: electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

 

Cwrdd â'r Tîm

Glynne Morgan - Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol

Bu Glynne yn gweithio yng Ngwasanaethau Etholiadol am dros bum mlynedd. Mae'n gyfrifol am reoli'r gwaith o weinyddu'r prif etholiadau a gaiff eu cynnal yn ein Sir ac yn nwy etholaeth seneddol y DU sef Preseli Sir Benfro a Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro. Mae'n adrodd yn uniongyrchol i'r Swyddog Canlyniadau ac yn gweithredu fel Dirprwy Swyddog Canlyniadau ar gyfer yr etholiadau uchod. Mae'n darparu gweinyddiaeth uniongyrchol i'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a hefyd i'r Dirprwy Swyddog Canlyniadau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop yng Nghymru. 

Mae Glynne hefyd yn gyfrifol am reoli'r gwaith o weinyddu unrhyw adolygiad cyfnodol Cyngor Cymuned yn ein Sir ac mae'n gweithredu fel ymgynghorai ar gyfer unrhyw uwch-adolygiadau etholiadol.

E-bost: glynne.morgan@pembrokeshire.gov.uk

 

Gillian King - Rheolwr Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol

Mae Gill yn gyfrifol am redeg y Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol o ddydd i ddydd. Ei phrif gyfrifoldeb, fodd bynnag, yw llunio cofrestr etholwyr y Sir drwy'r broses gofrestru flynyddol (canfasio blynyddol) a thrwy newidiadau misol i'r gofrestr (cofrestru  treigl). Yn ystod y broses gofrestru flynyddol mae Gill yn rheoli tîm o Ganfaswyr sy'n gwneud ymholiadau cartref er mwyn helpu i lunio'r gofrestr.

Rheola Gill hefyd y weinyddiaeth o unrhyw isetholiad ar gyfer swyddi gwag y Cyngor Sir a Chynghorau Cymuned ac mae ganddi brofiad helaeth yn y maes gwasanaethau etholiadol.

E-bost: gill.king@pembrokeshire.gov.uk

 

Kim Puhl - Cynorthwyydd Gwasanaethau Etholiadol

Mae Kim yn darparu cymorth gweinyddol gan gynorthwyo'r Rheolwr Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol a'r Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol. Mae'n rhan weithgar o lunio a chynnal y gofrestr etholwyr drwy'r broses gofrestru flynyddol (canfasio blynyddol) a newidiadau misol (cofrestru treigl) ac mae'n cynorthwyo'r tîm o ran rhoi cymorth, cefnogaeth ac arweiniad i gwsmeriaid.

Adeg yr etholiad, mae Kim yn paratoi'r gronfa ddata ar gyfer gorsafoedd pleidleisio, staffio a hyfforddi ac mae ar hyn o bryd yn arwain y gwaith o ddatblygu defnyddio  TG yn y broses etholiadol.

E-bost: kim.puhl@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

 

ID: 95 Adolygwyd: 21/11/2011