Cylchfa Sir Benfro

Gwleidyddiaeth


Mae'r bobl a etholwyd mewn etholiadau yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnoch yn ddyddiol - o'r hyn sy'n digwydd mewn ysgolion lleol a pha gyfleusterau chwaraeon sydd gennych, i faterion cenedlaethol megis gofal iechyd ac addysg, i faterion byd-eang megis yr amgylchedd.

Yn y DU, gallwch ddewis a fyddwch yn pleidleisio ai peidio. Ond os nad ydych yn pleidleisio rydych yn gadael i bobl eraill, efallai nad ydych yn cytuno â nhw, wneud penderfyniadau am faterion sy'n effeithio arnoch chi. 

Pwy all bleidleisio?

I bleidleisio mewn etholiadau yn y DU mae'n rhaid i chi fod yn:

  • 18 oed neu'n hŷn
  • Dinesydd o'r DU, gwlad yn y Gymanwlad neu Weriniaeth Iwerddon
  • Dinesydd o wlad arall yn yr UE (er na allant bleidleisio mewn etholiadau Seneddol y DU)
  • Ar y gofrestr etholwyr
  • Ddim mewn categori wedi'i wahardd rhag pleidleisio e.e. os ydych wedi eich cyhuddo o drosedd ac rydych yn y carchar

Gallwch dim ond bleidleisio mewn etholiad os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yn eich ardal.

Beth yw'r Gofrestr Etholwyr?

Mae'r gofrestr etholwyr yn rhestr o bawb sydd yn gofrestredig i bleidleisio. Mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr cyn y gallwch bleidleisio mewn etholiad.

Nid ydych yn cael eich cofrestru yn awtomatig. Mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen gofrestru etholiadol. Anfonir ffurflen i'ch cartref yn flynyddol.

Llenwch y ffurflen, llofnodwch hi'n bersonol, fel y nodir, a'i anfon yn ôl i'r:

Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol,
8 Stryd Fawr,
Hwlffordd,
SA61 2EP.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gofrestru etholiadol, neu os hoffech wirio a ydych ar y gofrestr etholwyr, cysylltwch â'r Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol ar 01437 775844 neu anfonwch e-bost i electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

 

Pam y dylwn i Gofrestru?

Efallai eich bod yn meddwl nad ydych am bleidleisio yn awr, ond os bydd mater yn codi yr hoffech chi ddweud eich dweud arno, os ydych ar y gofrestr, bydd gennych gyfle i bleidleisio arno. Cofiwch, nid yw'r ffaith eich bod wedi cofrestru i bleidleisio yn golygu bod rhaid i chi, mae'n golygu eich bod yn medru pe dymunech.

Pwyntiau i'w cofio!

  • Mae'n ofyniad cyfreithiol eich bod yn cofrestru i bleidleisio.
  • Nid yw'n orfodol eich bod yn pleidleisio ond mae'n orfodol eich bod yn cofrestru.
  • Mae'n rhaid i chi gofrestru yn flynyddol.

Ni allwch bleidleisio os nad yw eich enw wedi'i gynnwys ar y gofrestr!

 

Pwy ddylai Gofrestru?

Gallwch gofrestru os ydych yn breswylydd yn y wlad hon, yn ddinesydd Ewropeaidd Prydeinig neu'n ddinesydd o'r Gymanwlad a'ch bod yn hŷn na 16.

Ni allwch bleidleisio tan eich bod yn 18.

Pleidleisio am y tro cyntaf

Nawr eich bod yn 18 gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dweud eich dweud - defnyddiwch eich hawl i bleidleisio!

Os ydych yn pleidleisio am y tro cyntaf ac yn ansicr o'r hyn i'w wneud, edrychwch ar Ganllaw Gorsaf Pleidleisio Y Comisiwn Etholiadol.

Bydd y canllaw cam wrth gam hwn yn dangos popeth sydd arnoch angen ei wybod, gan ddechrau gyda derbyn eich cerdyn cofrestru, fel bod gennych yr hawl i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio.

Fy mhleidlais i - Canllaw Pleidleisio (agor ffenestr newydd)

   

ID: 88 Adolygwyd: 3/6/2015