Cylchfa Sir Benfro

Ailgylchu


Mae'r rhan fwyaf o'r gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu gan bobl yn gorffen mewn safleoedd tirlenwi, ond beth ddylem ei wneud os yw'r safleoedd hyn yn llawn a does dim lle arall i roi ein sbwriel?

Dyna pam y cymerwyd camau eisoes i leihau'r maint o wastraff drwy ailgylchu. Trwy gymryd y cynhyrchion hyn a'u troi yn rhywbeth newydd mae'n golygu ein bod yn helpu lleihau effaith ein gwastraff ar yr amgylchedd.

Yr awgrymiadau gorau ynglŷn â sut i ailgylchu:

 • Compostiwch bopeth y gallwch adref (gwastraff cegin / gardd).
 • Gwnewch mwy o'ch llyfrgell leol a bydd hyn yn lleihau nifer y llyfrau/ papurau newydd y bydd angen i chi eu gwaredu adref. Os oes gennych lyfrau / gylchgronau i'w gwaredu rhowch nhw i ffrindiau, meddygfeydd, siopau elusen, meddygfeydd deintyddion ac ati...
 • Cyfrannwch y dillad neu'r nwyddau cartref rydych am eu gwaredu i siopau elusen, siopau ail-law, ffeiriau ysborion neu hysbysebwch yn eich papur lleol. 
 • Yn ystod y flwyddyn, ailgylchwch yr holl gardiau pen-blwydd/ Santes Dwynwen a Nadolig. Neu fel arall anfonwch negeseuon e-bost neu ailddefnyddiwch y cardiau fel labeli anrhegion.
 • Ailddefnyddiwch jariau gwydr i gadw eitemau e.e. hoelion,  jam, botymau sbâr ac ati...
 • Yn yr ysgol, defnyddiwch hysbysfyrddau yn hytrach na ddosbarthu gwybodaeth i bawb.

Ailddefnyddiwch bapur un ochr ar gyfer padiau sgrap, lluniadu, creu rhestri ac ati...

 

Mae llawer o bethau eraill gallwch eu gwneud, ond os gallwch wneud rhai ohonynt mae hynny'n ddechrau da. Efallai eich bod eisoes yn gwneud rhai o'r rhain.

Yr hyn rydym yn ei wneud ynghylch Ailgylchu yn Sir Benfro:

Yn Sir Benfro, mae Cyngor Sir Penfro wedi sefydlu Cynllun Ailgylchu Bagiau Oren. Mae'r cynllun hwn yn eich galluogi i ailgylchu o gysur eich cartref eich hun.

Gallwch ailgylchu:

 • Poteli plastig.
 • Cans a ffoil alwminiwm.
 • Cardfwrdd.
 • Papurau newydd, catalogau, cylchgronau, papurau swyddfa a chyfeiriaduron.

Beth sy'n digwydd i'r bagiau oren ar ôl iddynt gael eu casglu?

Orange Bag Recycling Scheme Steps

 1. Mae lori yn mynd â'r holl ddeunydd i gyfleuster ailgylchu yn Withyhedge er mwyn gollwng y llwyth.
 2. Ar ôl eu dadlwytho mae pobl yn torri'r bagiau ar agor gan adael y deunydd ailgylchu i syrthio'n rhydd ar y llawr. Mae'r bagiau oren yn cael eu casglu mewn byrnau i'w hailgylchu.
 3. Mae'r deunydd rhydd yn cael eu pentyrru'n uchel ac mae llwythwr yn ei gasglu fesul bwced ac mae'n cael ei arllwys mewn i ‘hopper'.
 4. Mae'r deunydd i'w ailgylchu yn cael ei gludo ar hyd belt trosglwyddo i linell gasglu lle mae'r deunyddiau'n cael eu trefnu yn bentyrrau unigol.
 5. Mae'r deunydd sydd wedi ei drefnu yn cael ei gludo wedyn ar hyd belt trosglwyddo arall ac yn syrthio mewn i beiriant byrnu.
 6. Mae'r byrnau'n cael eu storio cyn cael eu cludo i'w cyrchfan.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'ch pwynt ailgylchu agosaf, yr hyn y gellir ei ailgylchu yn Sir Benfro neu wybodaeth gyffredinol arall, ewch i wefan Cyngor Sir Penfro a'r adran Gwastraff ac Ailgylchu.

www.Pembrokeshire.gov.uk/WasteandRecycling

 

 

 

ID: 73 Adolygwyd: 21/11/2011