Cylchfa Sir Benfro

Rolau Gwirfoddoli’r Banc Ieuenctid


Dyma rai o'r rolau sydd ym Manc Ieuenctid Sir Benfro ar hyn o bryd, ond os gallwch feddwl am rywbeth arall y mae angen ei wneud, ac os yw'r grŵp yn cytuno, yna gellir creu rolau newydd.

Mae pawb yn aelod o'r pwyllgor:

Aelod o'r Pwyllgor

 • Gwneud penderfyniadau yn ymwneud â phwy sy'n cael grant.
 • Gwneud penderfyniadau ynglŷn â'r ffordd y mae'r banc ieuenctid yn cael ei redeg.
 • Mynychu cyfarfodydd, gan gynnwys cyfarfodydd y panel grantiau.
 • Cynrychioli Banc Ieuenctid Sir Benfro mewn digwyddiadau a hyrwyddo'r grŵp mewn ffordd gadarnhaol.

 

Yna, gallwch ddewis ymwneud ag unrhyw un o'r canlynol:

Cynrychiolydd y Banc Ieuenctid yn y Fforwm Ymgynghorol ac mewn Digwyddiadau Cenedlaethol (un person yn unig)

 • Mynychu cyfarfodydd Fforwm Ymgynghorol YouthBank UK.
 • Sicrhau bod rhwydwaith YouthBank UK yn clywed safbwyntiau Banc Ieuenctid Sir Benfro.
 • Adrodd yn ôl o'r fforwm ymgynghorol.
 • Bod yn brif gyswllt rhwng YouthBank UK a Banc Ieuenctid Sir Benfro.

 

Swyddog Marchnata

 • Dylunio a chynhyrchu deunydd hyrwyddo, gan gynnwys taflenni, DVDs, eitemau rhad ac am ddim a phosteri.
 • Cynhyrchu deunyddiau ar gyfer stondinau, mewn digwyddiadau a chyflwyniadau.
 • Cynllunio a threfnu ffyrdd newydd o hyrwyddo'r Banc Ieuenctid.

 

Swyddog y Cyfryngau

 • Ysgrifennu erthyglau a thynnu /casglu lluniau ar gyfer datganiadau i'r wasg yn ymwneud â digwyddiadau.
 • Ysgrifennu erthyglau chwarterol i gylchgrawn Y Gylchfa / Parth Ieuenctid Sir Benfro.
 • Casglu erthyglau gan aelodau a chynhyrchu cylchlythyr chwarterol.

 

Swyddog y We

 • Diweddaru gwefannau Banc Ieuenctid Sir Benfro.
 • Casglu gwybodaeth gan aelodau eraill y tîm a sicrhau bod pob gwefan yn gyfredol.
 • Datblygu ffyrdd newydd o ddefnyddio'r rhyngrwyd i helpu Banc Ieuenctid Sir Benfro.

 

Ysgrifennydd

 • Diweddaru'r holl wybodaeth berthnasol am brosiectau ac aelodau'r Banc Ieuenctid.
 • Mewnbynnu manylion yng nghronfa ddata'r Banc Ieuenctid ac ysgrifennu adroddiadau.
 • Cadw dyddiadur digwyddiadau a sicrhau bod yr aelodau'n gwybod amdanynt.
 • Cadw cofnodion o gyfarfodydd y Banc Ieuenctid ac o unrhyw benderfyniadau sy'n cael eu gwneud.

 

Trefnydd Digwyddiadau

 • Trefnu digwyddiadau amrywiol i hyrwyddo'r Banc Ieuenctid gyda'r swyddog marchnata.
 • Trefnu dathliad / noson wobrwyo flynyddol ar gyfer y rhai sy'n cael grant.
 • Sicrhau bod y digwyddiadau'n cael eu cynnal a'u bod yn cadw o fewn y gyllideb.

 

Gweithiwr Prosiect

 • Ymweld â phrosiectau (dim ond os yw hynny'n bosibl h.y. y tu allan i oriau ysgol)
 • Cefnogi prosiectau, drwy roi adborth a phecynnau gwybodaeth iddynt.
 • Cadw cofnod gweledol o'r prosiectau sydd wedi eu cwblhau a chasglu gwybodaeth o ymweliadau â phrosiectau i'w chyflwyno i'r arianwyr a'i rhoi ar y wefan.

 

ID: 129 Adolygwyd: 8/12/2011