Cylchfa Sir Benfro

Sut i wneud cais am Grant Banc Ieuenctid


Os ydych yn dymuno gwneud cais am grant Banc Ieuenctid rydych yn y lle iawn!

Efallai fod un neu ddau o bethau y byddech yn hoffi eu gwybod cyn gwneud cais, e.e. ydych chi'n bodloni'r meini prawf (gweler ein Rhestr Wirio (mewn ffenestr newydd)). Mae croeso i chi gysylltu â Banc Ieuenctid Sir Benfro os oes yna unrhyw beth arall yr hoffech ei wybod.

Os ydych yn gwybod popeth y mae angen ei wybod gallwch lwytho'r ffurflen gais i lawr a naill ai llenwi a dychwelyd y ffurflen neu ei defnyddio i'ch helpu i wneud cais fideo/clywedol.

Eicon Rhaglen Darllen AcrobatFfurflen Cais am Grant

Efallai y bydd angen i chi lwytho'r canllawiau i lawr hefyd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi gwneud popeth.

Eicon Rhaglen Darllen AcrobatNodiadau Canllaw

Sut bynnag y byddwch yn gwneud cais, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal, sydd wedi ei chynnwys yn y ffurflen cais am grant a'i hanfon yn ôl atom.

Rhaid i bob ffurflen gael ei llenwi gan berson ifanc, ond gallwch gael help gan eich gweithiwr cyswllt os ydych yn cael anhawster gyda rhywbeth. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes arnoch angen rhagor o gymorth.

Er mwyn gweld pa fath o brosiectau rydym wedi eu hariannu o'r blaen, ewch i'r Oriel Brosiectau.

 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Os byddwch yn llwyddiannus byddwch yn cael llythyr yn eich hysbysu o hyn ac yn cadarnhau faint o arian y byddwch yn ei gael. Byddwch yn cael siec am y swm hwn yn fuan ar ôl hynny.

Os na fyddwch yn llwyddiannus byddwch yn cael llythyr cyn pen pythefnos ar ôl cyfarfod y panel grantiau yn egluro pam y gwnaethon ni benderfynu peidio â rhoi'r arian i chi. Byddwn hefyd yn ceisio rhoi awgrymiadau i chi i'ch helpu i gael arian o rywle arall.

 

ID: 124 Adolygwyd: 31/1/2012