Cylchfa Sir Benfro

Eich Barn Chi


Pembrokeshire Youth

Ymgynghori â Phobl Ifanc

Cyflwyniad

Eich Barn Chi yw'r broses ymgynghori sy'n cael ei dilyn bob blwyddyn gan Ieuenctid Sir Benfro. Mae'n rhoi cyfle i bobl ifanc sy'n mynychu ei raglenni ieuenctid yn rheolaidd, ym mhob rhan o'r sir, leisio'u barn ynglŷn â'r gwasanaethau y maent yn eu cael.

Mae'r adroddiad hwn yn gyfle i Ieuenctid Sir Benfro ystyried barn defnyddwyr ei wasanaethau, cymharu'r canlyniadau â rhai'r blynyddoedd blaenorol er mwyn sylwi ar dueddiadau a gwneud newidiadau strategol priodol yn y gwasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc. Yn ychwanegol at hyn, mae pob lleoliad sy'n ymateb i'r arolwg yn cael adroddiad lleol, sy'n golygu bod gweithwyr ieuenctid yn gallu gweld y ffordd y maent yn cyflawni ochr yn ochr â phrosiectau eraill yn y sir. Mae hefyd o gymorth yng nghyswllt datblygu staff a chynllunio gwasanaethau. Ar gyfer 2008/9, bydd yr arolwg yn cynnig gwybodaeth uniongyrchol ar gyfer Cynlluniau Gweithredu Unigol y gwasanaeth gan roi "adborth gan gwsmeriaid" i'w ystyried yn ffurfiol ochr yn ochr â'r broses hunanasesu ac arsylwadau rheolwyr.

Cafodd yr arolwg, sydd bellach yn ei 6ed blwyddyn, ei gwblhau ym Mawrth 2008 ac unwaith eto mae wedi defnyddio Siarter Pobl Ifanc Ieuenctid Sir Benfro fel sail ar gyfer adborth gan bobl ifanc. Mae'r adroddiad eleni'n cynnwys ffigurau cymharol ar gyfer gwybodaeth arwyddocaol, lle bynnag y mae ar gael ar gyfer 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 a 2003 mewn trefn ddisgynnol.

Cafodd 324 (297,171,459, 250, 271) o holiaduron eu llenwi gan 141 (135, 83) o wrywod a 161 (166, 80) o fenywod gyda 22 nad oeddent wedi nodi eu rhyw. Roedd 93% yn yr ystod oedran yr adolygwyd ei blaenoriaeth yn genedlaethol, sef 11-19, yn unol â gofynion y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar gyfer Cymru.

Y Prif Ganfyddiadau

Mae lefel bodlonrwydd pobl ifanc yn gyffredinol ar wasanaethau'r clybiau ieuenctid y mae Ieuenctid Sir Benfro yn eu cynnig wedi parhau i fod yn gyson uchel ar 88% (2007-89%, 2006-86%, 2005-90%, 2004-76%, 2003-70%) ac o'r rhain, dywedodd 57% (50%, 50%, 43%, 32%) fod y gwasanaeth yn rhagorol.

Perthynas ag eraill

Dywedodd 99% (93%, 87%, 93%) o'r bobl ifanc eu bod yn gyffredinol yn ystyried eu gweithwyr ieuenctid yn iawn neu'n well na hynny. Ar ben hynny, ystyriwyd gweithwyr ieuenctid yn dda 27% (28%, 27%, 29%) ac yn rhagorol 68% (65%, 60%, 64%).

Dywedodd 98% (95%, 93%, 98%) o'r bobl ifanc fod y gweithwyr ieuenctid yn gyfeillgar.
Dywedodd 93% (93%, 89%, 92%) o'r bobl ifanc fod y gweithwyr ieuenctid yn hwyliog.
Dywedodd 85% (86%, 83%, 87%) o'r bobl ifanc fod y gweithwyr ieuenctid yn ddibynadwy.
Dywedodd 88% (88%, 82%, 87%, 90%) o'r bobl ifanc ei bod yn hawdd siarad â'r gweithwyr ieuenctid.

Yn gyffredinol, cafwyd sylwadau cadarnhaol iawn am y gweithwyr. Dyma enghreifftiau:

"...mae'r gweithwyr bob amser yn barod eu cymorth ac yn fy nghynnwys i yn y gweithgareddau."

"Mae'r gweithiwr ieuenctid yn hyfryd a charedig dros ben ac yno bob amser os oes angen sgwrs fach neu unrhyw fath o gymorth arall arna i"

Gwybodaeth a Chyngor

Roedd 84% (80%, 79%, 80%, 70%) o'r bobl ifanc yn teimlo y byddent yn gallu gofyn i'w gweithiwr ieuenctid am wybodaeth a chyngor cyfrinachol.

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, cyngor addysgol 71% (63% yn 2007) oedd y maes lle'r oedd y rhan fwyaf o'r bobl ifanc yn teimlo'n gyfforddus wrth ofyn am wybodaeth a chyngor.

Roedd materion teuluol/perthynas yn ail 65% (60%) gyda chyngor cyffredinol ynghylch iechyd yn drydydd agos iawn 55% (59%).

Dyma un sylw sydd efallai yn dweud y cwbl yn gryno ynglŷn â chymaint y mae pobl ifanc yn gwerthfawrogi'r gweithwyr ieuenctid:
"Yn y bôn, maen nhw'n anhygoel"

Cyfle Cyfartal

Roedd 86% (85%, 81%, 82%, 77%) o'r bobl ifanc o'r farn bod cyfle cyfartal i bawb yn eu clwb ddefnyddio'r cyfleusterau a chymryd rhan yng ngweithgareddau'r clwb. Dyma rai o'r sylwadau a gynigiwyd ynghylch diffyg cyfle cyfartal i bobl ifanc:

"Achos bod bechgyn bob amser ar yr Xbox ac mae'r merched yn rhy swil"

"Achos bod nhw'n gwrando mwy ar y bobl fwy"

"Gan nad ydan ni byth yn cwyno, mae hwn a hon a'r llall yn cael gwneud mwy na ni."

Er bod y ffigurau'n dda ac yn dangos mai gwella yw'r duedd gyffredinol maent yn ein hatgoffa fodd bynnag bod angen o hyd i ni barhau i ddatblygu rhaglenni a gweithgareddau sy'n denu merched ac i annog merched ac aelodau iau i fod yn fwy pendant.

Roedd 68% (66%, 59%, 63%) yn meddwl bod gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gael yn ddwyieithog i bobl ifanc. Ymysg y sylwadau gan bobl ifanc a oedd yn awgrymu ffyrdd y gellid gwella hyn cafwyd awgrymiadau "nad oedd angen Cymraeg" arnynt yn gyffredinol, er bod eraill yn fwy cadarnhaol gyda sylwadau fel:

"cael rhagor o bobl i siarad Cymraeg"

"os oes gwir angen hynny ar rywun fe fyddai gweithiwr ieuenctid yn ei drefnu fe"

Mae'n werth nodi efallai nad oedd barn o gwbl gan gyfran sylweddol o'r bobl ifanc - 14% - ac na chafwyd ateb i'r cwestiwn gan 6%, a fyddai'n awgrymu bod y sefyllfa o ran bodlonrwydd ar gyfleoedd dwyieithog yn llawer iawn iachach ymysg y bobl ifanc na'r argraff gyntaf a geir o'r prif ffigur.

Dweud Eich Dweud

Mae'r ymateb eleni yn dal i fod yn uchel gydag 82% (85%, 82%, 78%, 69%) o'r bobl ifanc yn teimlo eu bod yn gallu dweud eu dweud ynghylch yr hyn sy'n digwydd yn y rhaglenni ieuenctid. Eto, ymhlith y bobl ifanc a oedd yn teimlo y byddai modd gwneud gwelliannau, y thema gyffredin oedd gwella'r ymgynghori:

"Ddyle'n bod ni'n gallu pleidleisio ar weithgareddau a gweithwyr"

"Gofynnwch i ni'r bobl beth sydd ei eisiau arnon ni"

Lle i Gwrdd

Yn gyffredinol, roedd 81% (83%, 80%, 81%) o'r bobl ifanc yn credu bod eu man cyfarfod yn rhagorol neu'n dda. Roedd cyfran y bobl ifanc hynny a oedd yn ystyried eu man cyfarfod yn rhagorol yn parhau i fod yn uchel ar 46% (47% , 49%, 37%, 16%).

Roedd 85% (91%, 86%, 88%) yn teimlo'n ddiogel yn eu man cyfarfod.

Roedd 86% (89%, 89%, 80%) yn meddwl bod eu man cyfarfod yn groesawus.

Dywedodd 88% (88%, 87%, 88%) fod awyrgylch cyfeillgar yn eu man cyfarfod.

Roedd 75% (77%, 78%, 74%, 76%) yn meddwl bod yr oriau y mae'r clwb ieuenctid ar agor yn addas.

Dywedodd 72% (81%, 74%, 77%, 61%) fod y cyfarpar yn ddigon da ar gyfer eu hanghenion.

Er bod y ffigurau yn parhau i fod yn gyffredinol uchel roedd rhai o'r ffigurau wedi gostwng ychydig bach. Un eglurhad ar gyfer hyn yw'r cynnydd sylweddol yn nifer y grwpiau mewn ysgolion a grwpiau bychain eraill yr ymgynghorwyd â hwy lle mae awyrgylch yr adeilad yn llai o bwys gyda dewis llawer llai o offer i'w defnyddio.

Er bod lleihad o 6% yn nifer y bobl ifanc a ddywedodd fod eu canolfan ieuenctid yn "lle diogel i gwrdd" roedd yr unig sylwadau a gafwyd yn cyfeirio at y daith i'r ganolfan ac oddi yno:

"Dyw e ddim mewn gwirionedd yn lle diogel i gerdded ond mae rhywun yn mynd â ni mewn car"

Gallai hyn fod yn adlewyrchiad mwy cywir o farn pobl ifanc ynglŷn â diogelwch personol yn gyffredinol yn hytrach na sylw penodol ynglŷn â'n hadeiladau ni.

Gweithgareddau

Dywedodd 77% (80%, 74%, 76%, 67%) o'r bobl ifanc eu bod yn cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio'r gweithgareddau yn y clwb. Roedd y sylwadau mwyaf cyffredin yn ymwneud â gweithwyr ieuenctid yn methu ag ymgynghori bob amser ag aelodau, yn enwedig ynglŷn â thripiau:

"Maen nhw'n trefnu pethau heb ofyn i ni gynta"

"Rwy'n teimlo 'mod i'n cael cymryd rhan ond hoffwn i gael rhagor o ddweud ynghylch y tripiau rydyn ni'n eu rhedeg"

"So i'n cael mynd ar dripiau achos bod nhw'n dewis pobl"

Roedd 80% (81% , 81%, 77%) yn ymwybodol o'r gweithgareddau a oedd ar gael yn eu clybiau ieuenctid. Defnyddio posteri a hysbysfyrddau oedd yr awgrym mwyaf poblogaidd ar gyfer gwella hyn yn y clybiau.

Roedd 75% (79%, 77%, 67%, 60%) o'r bobl ifanc yn teimlo bod digon o ddewis o weithgareddau ar gael yn eu clybiau. Os oeddent yn anghytuno â'r gosodiad, fel yn y blynyddoedd o'r blaen, y cais mwyaf poblogaidd oedd rhagor o chwaraeon a gweithgareddau corfforol. Er hyn, cafwyd ceisiadau penodol am weithgareddau ar gyfer merched, yn enwedig coginio a chrefftau.

Mewn ymateb i'r cwestiwn ynghylch pa weithgareddau y byddent yn hoffi eu gwneud yn ystod gwyliau'r ysgol, cadarnhawyd y sylwadau yn y cwestiynau blaenorol gydag amrywiaeth fawr o chwaraeon, gan gynnwys gwersylloedd a thripiau hamdden fel y rhai mwyaf poblogaidd.

Pethau eraill

Dywedodd 61% (64%, 74%, 63%, 65%) y byddent yn defnyddio'u cyfleusterau ieuenctid pe byddent ar gael yn y prynhawn ar ôl yr ysgol.

Mewn ymateb i'r cwestiwn ynghylch yr hyn oedd orau ganddynt ynghylch eu gwasanaeth ieuenctid, roedd sylwadau cadarnhaol ynglŷn â gweithwyr ieuenctid unigol yn gyffredin fel yr oedd pwysigrwydd bod gyda ffrindiau, cwrdd â phobl newydd a chael hwyl. Pwysig iawn hefyd yw'r cyfle i drafod materion mewn amgylchedd diogel:

"Teimlo bod modd siarad a thrafod dulliau o drechu bwlio a materion teuluol"
"Maen nhw'n deall popeth a dydych chi ddim yn edrych yn dwp yn gofyn iddyn nhw am unrhyw beth"

Yr ymateb mwyaf cyffredin i'r cwestiwn ynghylch yr hyn yr oeddent yn ei hoffi leiaf ynglŷn â'u gwasanaeth ieuenctid oedd dim - sy'n ategu'r bodlonrwydd cyffredinol ar y gwasanaeth. Y gŵyn fwyaf o'r cwbl oedd ymddygiad aelodau eraill gydag ambell i gŵyn hefyd o bryd i'w gilydd nad oedd digon o le, am y celfi a golwg y lle, yr offer a'r dewis o weithgareddau.

Newidiadau

Yr awgrym mwyaf cyffredin ar gyfer newid cadarnhaol oedd cael mwy o ddewis o weithgareddau yn enwedig tripiau a chwaraeon. Roedd yr angen am ragor o ddewis o fwyd ar gael yn boblogaidd er bod ceisiadau hefyd am ddewis o fwydydd iach yn ogystal â rhagor o losin a chacennau ac yn ddigon rhyfedd "pot nwdls cyw iâr a madarch".

Eto, cafwyd galw mawr am fod ar agor am ragor o oriau.

Manteision

Roedd y bobl ifanc yn gallu mynegi'n dda yr amrywiaeth fawr o fanteision y maent o'r farn eu bod yn eu cael drwy ymwneud ag Ieuenctid Sir Benfro. Ymysg y manteision mwyaf cyffredin roedd lle i ymlacio neu i feddwl am rywbeth arall, gwneud ffrindiau a chael hwyl a rhywbeth positif i'w wneud. Roedd cyngor a gwybodaeth yn thema gyffredin hefyd, yn enwedig mewn cyd-destun anffurfiol:

"Cyfle i siarad â rhywun sy' ddim yn athro"

Crynodeb

Bodlonrwydd cyffredinol - 88% (2008) - 89% (2007) - 86% (2006) - 90% (2005) - 76% (2004)

Perthynas (Bodlonrwydd ar y Gweithwyr Ieuenctid) - 99% (2008) - 93% (2007) - 87% (2006) - 93% (2005) - n/a (2004)

Gwybodaeth a Chyngor - 84% (2008) - 80% (2007) - 79% (2006) - 80% (2005) - 70% (2004)

Cyfle Cyfartal - 86% (2008) - 85% (2007) - 81% (2006) - 82% (2005) - 77% (2004)

Cyfleoedd Dwyieithrwydd - 68% (2008) - 66% (2007) - 59% (2006) - 63% (2005) - n/a (2004)

Bodlonrwydd Cyffredinol ar y Man Cyfarfod - 81% (2008) - 83% (2007) - 80% (2006) - 81% (2005) - n/a (2004)

Cymryd Rhan - 77% (2008) - 80% (2007) - 74% (2006) - 76% (2005) - 67% (2004)

Ymwybyddiaeth - 80% (2008) - 81% (2007) - 81% (2006) - 67% (2005) - 60% (2004)

Dewis o gyfleoedd - 75% (2008) - 79% (2007) - 77% (2006) - 67% (2005) - 60% (2004)

Mae'r 6ed Eich Barn Chi wedi parhau i gynnig adborth pwysig i ni oddi wrth ein cwsmeriaid - y bobl ifanc sy'n dod i'n clybiau a'n grwpiau.

Mae'r gyfradd fodlonrwydd gyffredinol o 88% gan bobl ifanc yn gyson uwch na'r targed o 85% a bennwyd yn y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghymru.

Y peth amlycaf yn y canlyniadau eleni yw'r parch anhygoel sydd gan y bobl ifanc tuag at eu gweithwyr, sy'n dystiolaeth o'r gwaith caled a'r berthynas gadarnhaol y mae Gweithwyr Ieuenctid wedi ei meithrin ledled y sir. Gallwn fod yn falch hefyd bod rhagor o fodlonrwydd ar wybodaeth a chyngor, sy'n adlewyrchiad o'r buddsoddiad ychwanegol yn y Wefan ac mewn dulliau o ymgysylltu â phobl ifanc yn ogystal â sgiliau'r gweithwyr ieuenctid.

Mae cynnal safonau uchel yn gyffredinol yn nodwedd dda hefyd ond hyd yn oed gyda'r agweddau mwyaf llwyddiannus byddai modd gwella eto. Mae'n amlwg bod cynnig rhagor o wasanaethau yn peri cynnydd cyfatebol yn nisgwyliadau'r bobl ifanc, felly mae'n rhaid i ni ddal ati i ddatblygu rhaglenni newydd ac arloesol. Mae pobl ifanc wedi dweud hefyd eu bod yn disgwyl gallu cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu'r rhaglenni hyn. Her arall ar ben hynny yw'r modd y gallwn ni ddatblygu rhagor ar gyfleoedd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ynghyd â hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'r diwylliant ymysg pobl ifanc nad ydynt yn defnyddio'r iaith.

Mae ein cwsmeriaid yn disgwyl hefyd y byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn adeiladau, celfi ac offer.

Os yw'r adborth gan bobl ifanc yn dangos eu bod eisiau gwneud cyfraniad sylweddol i raglenni lleol mae'n hanfodol bod pob gweithiwr yn defnyddio'i ddadansoddiad unigol i gynnig gwybodaeth ar gyfer y Cynlluniau Gweithredu Unigol. Er mwyn i'r dadansoddiadau hyn fod yn ystyrlon, mae'n hanfodol bod Gweithwyr Ieuenctid yn rhoi blaenoriaeth i gwblhau Eich Barn Chi a'u bod yn gweithio gyda'r bobl ifanc er mwyn sicrhau bod yr holiadur yn cael ei lenwi mor gynhwysfawr ag sy'n bosibl a bod cynifer ag sy'n bosibl o bobl ifanc yn cael cyfle i gynnig eu barn, yn enwedig yn yr adrannau sy'n gofyn am sylwadau unigol.

Bydd arolwg y flwyddyn nesaf yn cynnwys copi o Siarter Ieuenctid Sir Benfro, a fydd yn ein hatgoffa bod Eich Barn Chi yn fodd i fesur ein perfformiad yn erbyn yr addewidion yn y ddogfen honno yr ydym yn eu cynnig i bobl ifanc.

Unwaith eto, diolch i bob un ohonoch am eich holl waith caled a phopeth rydych wedi'i wneud ar ran pobl ifanc yn Sir Benfro.

David Walker
Cydgysylltydd Ieuenctid yr Ardal

 

ID: 249 Adolygwyd: 21/7/2015