Cylchfa Sir Benfro

Beth yw Gwaith Ieuenctid?


Pembrokeshire Youth

Darperir gwaith ieuenctid gan y gwasanaethau ieuenctid statudol a gwirfoddol yng Nghymru drwy berthynas wirfoddol rhwng pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid. Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio yn eu mudiadau a'u cymunedau eu hunain ac mewn partneriaeth ag eraill.

Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid, fel hawl gyffredinol, yn agored i bob person ifanc o fewn yr ystod oedran penodol, sef 11-25.

Pennir mathau, cyfuniadau a blaenoriaethau gwaith ieuenctid ar lefelau lleol, cenedlaethol a sefydliadol.

Dylai darpariaeth briodol gael ei phenderfynu ar sail anghenion, dymuniadau, diddordebau a dyheadau pobl ifanc.

 

Mae gwaith ieuenctid yn darparu neu'n hwyluso:

 • Lleoedd a pherthnasau lle gall pobl ifanc fwynhau eu hunain, teimlo'n ddiogel, yn sicr ac yn werthfawr, dysgu bod yn fwy cyfrifol am eu bywydau, ac adnabod a gwrthsefyll y dylanwadau niweidiol a allai effeithio arnynt;
 • Rhaglenni addysgol heb fod yn ffurfiol, anffurfiol a strwythuredig sy'n herio'r sefydliadau a'r bobl ifanc eu hunain er mwyn gwella eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol;
 • Mynediad at wybodaeth, cyngor, cyfarwyddyd a chwnsela perthnasol sy'n cynnwys deall cyfrifoldebau a hawliau.

 

Darperir gwaith ieuenctid drwy'r sectorau gwirfoddol a statudol. Gallai, er enghraifft, gynnwys:

 • gwaith mewn canolfannau;
 • gwaith datgysylltiedig, allgymorth a gwaith symudol;
 • arbenigedd cwricwlaidd, fel y celfyddydau a diwylliant, cymorth cyntaf, chwaraeon ac ati...;
 • gwasanaethau gwybodaeth, cyngor, cyfarwyddyd a chwnsela;
 • gwaith prosiect;
 • gwaith preswyl;
 • darpariaeth wedi'i thargedu tuag at grwpiau penodol;
 • gwaith un-i-un;
 • gwaith mewn partneriaeth;
 • dulliau ar gyfer cynnwys pobl ifanc yn y prosesau penderfynu;
 • cyfleoedd i wirfoddoli.

 

Diben Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yw:

 • hybu a hyrwyddo cyfleoedd i bob person ifanc er mwyn iddynt allu gwireddu eu potensial yn unigolion grymus ac yn aelodau o grwpiau a chymunedau;
 • cefnogi pobl ifanc drwy newidiadau arwyddocaol yn eu bywydau a'u cynorthwyo i ddeall eu hawliau a'u cyfrifoldebau;
 • annog pobl ifanc i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, agweddau meddwl a gwerthoedd sy'n eu galluogi i ddefnyddio'u sgiliau, eu hadnoddau a'u hamser mewn modd adeiladol.

 

Dylai Gwaith Ieuenctid:

 • hybu cyfleoedd a mynediad i bob person, beth bynnag ei hil, rhyw, hunaniaeth rywiol, iaith, crefydd, anabledd, oedran, cefndir neu amgylchiadau personol;
 • herio gormes ac anghydraddoldeb;
 • cydnabod pwysigrwydd a gwerth yr iaith Gymraeg a'r angen i hybu'r defnydd a wneir ohoni;
 • cydnabod bod Cymru'n wlad ag amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau;
 • cydnabod pwysigrwydd datblygu cynaliadwy;
 • cydnabod bod dinasyddiaeth yn cwmpasu cyfrifoldebau a hawliau yn ddinasyddion byd-eang yn ogystal â rhai lleol a chenedlaethol.

 

Mae Gwaith Ieuenctid, drwy ei berthynas wirfoddol â phobl ifanc, yn cynnig cyfleoedd cynhwysol i ddysgu, fel a ganlyn:

ADDYSGU

Galluogi pobl ifanc i feithrin y sgiliau, yr wybodaeth, y ddealltwriaeth, yr agweddau a'r gwerthoedd sydd eu hangen arnynt er mwyn adnabod, hybu a defnyddio eu hawliau a'u cyfrifoldebau yn unigolion ac yn aelodau o grwpiau a chymunedau, ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

 

MYNEGI

Annog a galluogi pobl ifanc i fynegi eu hemosiynau a'u dyheadau, drwy gyfleoedd creadigol, chwaraeon a phrofiadau heriol sy'n cynyddu ymwybyddiaeth o'r canlynol:

 • hunaniaeth ddiwylliannol;
 • dwyieithrwydd a gwerth eu hiaith eu hunain;
 • treftadaeth;
 • parch tuag at amrywiaeth;
 • dinasyddiaeth a pharch tuag at bobl eraill.

 

CYFRANOGI

Lle mae pobl ifanc yn cael eu hannog i rannu cyfrifoldeb a dod yn bartneriaid cyfartal, sy'n rhan sylfaenol o'r prosesau dysgu a'r strwythurau penderfynu sy'n effeithio ar fywydau ac amgylchedd eu hunain a rhai pobl eraill.

 

GRYMUSO

Annog a galluogi pobl ifanc i ddeall eu hawliau a'u cyfrifoldebau fel eu bod yn ddinasyddion cyfrifol yn eu cymunedau ac yn gallu ymwneud â'r materion personol, cymdeithasol a gwleidyddol sy'n effeithio ar eu bywydau eu hunain ac ar eraill.

Disgwylir i bawb sy'n darparu gwaith ieuenctid sefydlu dulliau i gynllunio, monitro a gwerthuso eu darpariaeth a datblygiad a chynnydd y bobl ifanc y maent yn gweithio gyda hwy. Dylai darparwyr yn y Gwasanaeth Ieuenctid adnabod arfer da a'i rannu, ac hefyd herio meysydd sy'n peri pryder a chynnig cymorth a hyfforddiant priodol lle bo angen.

Dylai darparwyr ystyried Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cynulliad Cenedlaethol Cymru a fframwaith Estyn ar gyfer arolygu gwasanaethau i bobl ifanc.

* Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid Cymru 2007

 

ID: 277 Adolygwyd: 8/12/2011